ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายแดน เหตระกูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

          อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ตระหนักถึงภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนควบคู่กับภารกิจด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด โดย นายแดน เหตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตสื่อที่มีชื่อว่า Smart Achieve (สัมมาอาชีพ) ในรูปแบบ New Media on Social & Online และธุรกิจด้านการศึกษาในรูปแบบ Training & Content Media ทั้งระบบ Online และ Offline รวมทั้งประกอบธุรกิจ SE Project Organizer ผู้รับจัดงาน Event ในทุกรูปแบบ โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการบริการสังคมและมุ่งมั่นในการทำธุรกิจบนพื้นฐานวิชาการ 

          ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนควบคู่กับภารกิจด้านการเรียน การสอน และการทำวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันดำเนินการจัดทำสื่อจากผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ในด้านการผลิตสื่อทางวิชาการร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความในครั้งนี้