เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 Hits: 1889
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน Hits: 2059
"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์” Hits: 2096
นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ Hits: 1916
Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน Hits: 2006
NIDA Knowledge Forum 2017 Hits: 1459
Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน Hits: 1678
The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 Hits: 1820
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1604
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช Hits: 2885
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 1430
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 2189
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 3023
6th NIDA Summer Camp Hits: 3355
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 2344
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 2703
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 2554
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 1623
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 3033
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 3190
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 1791
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 1415
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 2564
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 3202
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2641
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 1307
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 2623
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 2583
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 3121
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2566
นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง Hits: 3027
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC Hits: 2151
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี Hits: 1112
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา Hits: 2928
เสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม Hits: 2364
แถลงข่าว "ICADA 2017" Hits: 1876
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 Hits: 1032
นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น Hits: 3192
ครบรอบ 51 ปี นิด้า Hits: 1650
พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น Hits: 1322
Bremen University of Applied Sciences, Germany (HSB)'s Visit Hits: 2157
แถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ Hits: 2498
University of York (York) เยือนสถาบันฯ Hits: 1812
Rebranding Hits: 1850
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1799
NIDA Academic Forum Hits: 2422
อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2 Hits: 2977
ปั๊มลูก...เพื่อชาติ??? Hits: 2658
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Hits: 3021
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์ Hits: 2363