เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 Hits: 2128
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน Hits: 2227
"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์” Hits: 2291
นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ Hits: 2209
Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน Hits: 2215
NIDA Knowledge Forum 2017 Hits: 1709
Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน Hits: 1848
The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 Hits: 2115
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1828
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช Hits: 3072
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 1598
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 2390
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 3298
6th NIDA Summer Camp Hits: 3715
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 2537
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 2840
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 2878
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 1821
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 3629
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 3361
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 1924
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 1573
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 2770
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 3379
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2790
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 1477
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 2788
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 2722
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 3340
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2718
นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง Hits: 3205
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC Hits: 2373
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี Hits: 1267
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา Hits: 3099
เสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม Hits: 2497
แถลงข่าว "ICADA 2017" Hits: 2061
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 Hits: 1189
นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น Hits: 3366
ครบรอบ 51 ปี นิด้า Hits: 1890
พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น Hits: 1467
Bremen University of Applied Sciences, Germany (HSB)'s Visit Hits: 2290
แถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ Hits: 2643
University of York (York) เยือนสถาบันฯ Hits: 1935
Rebranding Hits: 1952
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1988
NIDA Academic Forum Hits: 2601
อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2 Hits: 3265
ปั๊มลูก...เพื่อชาติ??? Hits: 2812
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Hits: 3237
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์ Hits: 2528