เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 2nd NIDA ASEAN Camp ภายใต้หัวข้อ

“ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” มีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมค่าย

และทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-22 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษา

ที่เข้าร่วมค่าย จำนวน 96 คน ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดงของนักศึกษาบรรยากาศ

เป็นไปอย่างสนุกสนานกิจกรรมในค่าย ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา การทำกิจกรรม CSR ปรับปรุงห้องสมุดและภูมิทัศน์

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

จากนั้นได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรม

Walk Rally และในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดงานและมอบประกาศนียบัตร พร้อมกับอวยพรให้นักศึกษา

ที่มาร่วมค่ายประสบความสำเร็จก้าวสู่การเป็นผู้นำนักพัฒนา จิตสาธารณะ นำพาประเทศสู่สากลต่อไป