เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย : ปัญหา

 

และความท้าทาย" โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา

 

ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในงานได้เกียรติจาก ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

 

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา จากนั้นมีการ

 

นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในหัวข้อต่างๆ เช่น ผลกระทบจากความไม่สอดคล้อง

 

ทางการศึกษาต่อตลาดแรงงานไทย โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ การพยากรณ์ความต้องการ

 

แรงงานระดับอุดมศึกษา โดย ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อุดมศึกษาไทยภายใต้กรอบ

 

ความตกลงประชมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย

 

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข การสอบคัดเลือกแบบรับตรง การกวดวิชาและความไม่เท่าเทียมกัน

 

ด้านโอกาสทางการศึกษาชั้นอุดมศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ การคลังเพื่อ

 

อุดมศึกษากับคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ธรรมาภิบาล

 

กับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม และในช่วงสุดท้าย

 

ของการสัมมนามีการสรุปและนำเสนอข้อคิดเห็นโดยได้เกียรติจาก ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

 

ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ และ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงศ์