เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรประชุมหารือการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เดินทางเข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2558