เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 Prof. Dr. Gerald M. Fry, College of Education and Human Resource, from University of Minnesota (UMM) สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน