ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

          ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์คนใหม่ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร และรองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 3 รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์