ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

         รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำนครเฉิงตู ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558