ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

        เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารจาก Dongbei University of Finance and Economics เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะและร่วมหารือเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของสถาบัน

 

        ประกอบไปด้วย Mr.Zhang Jian, Dean of the International Institute of Chinese Language and Culture/Foreign Student Office, Ms.Zhao Jiali, Director of the Recruitment office, International Institute of Chinese Language and Culture/Foreign Student Office, Ms.Wang Xingge, Program Officer of the Student Administration Office, International Institute of Chinese Language and Culture/Foreign Student Office โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์