ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมโรงเรียน วัดพระโคกเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ทางสำนักฯ ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป