ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

        นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมตัวกันจัดกิจกรรมรับน้อง โดยได้ร่วมกันทำบุญที่วัดแสนสุข จ.ชลบุรี ภายในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์อื่นๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559