ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

        ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ SAEAN and Private Sector Development ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะ รศ. และ Leadership Academy for Development แห่งมหาวิทยาลัย Stanford เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิรราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ Prof. Roger Leeds เป็นประธานโครงการ

 

  

        ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะ รศ. และ Leadership Academy for Development แห่งมหาวิทยาลัย Stanford จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.พ.59 ถ่ายภาพพร้อมกับวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตร โดย รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ Prof. Roger Leeds เป็นประธานโครงการ