ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร        เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไป วัดศรีมูลเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุและโครงการธนาคารความดี โครงการโรงเรียนผู้อายุ ซึงเป็นการริเริ่มของพระครูสุจินกัลยาณธรรม ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ทำร่วมระหว่างวัดศรีมูลเมือง และอบต.หัวง้ม โรงเรียนใช้วัดเป็นสถานที่เรียน ด้วยมีนักเรียนที่เป็นผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก โดยมีหลักสูตรระดับต้น กลาง และสูง สอนเรื่องธรรมะ การดูแลสุขภาพ และสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนมีความสุข มีชีวิตชีวา และมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง