ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรมอบกระเช้า

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล มอบกระเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และแสดงความขอบพระคุณที่ให้เกียรติเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านนิติศาสตร์