เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ H.E.Mr.Marc Michielsen เอกอัครราชทูต (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary) สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย และ Prof. Dr. Ludo Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เดินทางมาเยือนสถาบันฯ

 

 

          เพื่อพบปะกับผู้บริหารของสถาบันฯ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์ วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ และนางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยจากราชอาณาจักรเบลเยี่ยม