เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร          เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน