ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย นักศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่น 7-8 จัดโครงการบริการวิชาการ"ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015" ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองให้กับบุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป

 

          โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 130 ท่าน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรังสินี เปี่ยมปุก Lead Auditor บริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ และได้รับการสนับสนุนจาก คุณอานัส ฟักโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด คุณภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และบริษัท แลคตาซอย จำกัด ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี