ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

D.G. Vaishnav College (DG VC) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 Ms. Dhivya Sundar Rajan, Faculty coordinator – International Study Tour, Mr. Narendran Siva, Program coordinator และนักศึกษา จำนวน 30 คน จาก D.G. Vaishnav College (DG VC)สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อฟังบรรยายข้อมูลหลักสูตรนานาชาติของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          ในการนี้ ผศ. ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ อาจารย์ประจำ อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล อาจารย์ประจำ และคุณวนิดา ทองธีระ เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ให้การบรรยายข้อมูลคณะและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นานาชาติของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเยี่ยมชมสถานที่ ด้วย