ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท

          สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน เพื่อเข้ารับฟังคำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี