ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (The International College of NIDA) นำเสนอหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายโดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Foreign Professor) จากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

เป็นบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการแห่งแรกของเอเซีย สร้างนักวางแผนการท่องเที่ยวแห่งอนาคต เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic) และเป็นคลังสมองทางการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียน สอนโดยคณาจารย์ที่จบปริญญาเอก 100 เปอร์เซ็นต์ และมีตำแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมากที่สุดในประเทศไทย

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะแรกในประเทศไทย ที่ได้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมเข้ากับหลักทางนิเทศศาสตร์ เพื่อต่อยอดพรมแดนความรู้ สร้างผู้นำยุคใหม่ให้มีพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์นิด้า มุ่งสร้าง "นักวิชาชีพ-นักวิชาการ-นักบริหาร" ให้รู้หลักกฎหมายและสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญ ของนักบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยปรัชญา "นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา"

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะแรกในประเทศไทยที่บูรณาการศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสารในบริบทอาชีพ คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในหลายแขนง อาทิ ภาษากับการเมือง การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ นานาภาษาอังกฤษโลก สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาสังคมไทยผ่านมิติภาษาและการสื่อสาร