วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (The International College of NIDA) นำเสนอหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายโดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Foreign Professor) จากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก