คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะแรกในประเทศไทยที่บูรณาการศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสารในบริบทอาชีพ คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในหลายแขนง อาทิ ภาษากับการเมือง การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ นานาภาษาอังกฤษโลก สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาสังคมไทยผ่านมิติภาษาและการสื่อสาร