คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะแรกในประเทศไทย ที่ได้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมเข้ากับหลักทางนิเทศศาสตร์ เพื่อต่อยอดพรมแดนความรู้ สร้างผู้นำยุคใหม่ให้มีพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล