คณะการจัดการการท่องเที่ยว

เป็นบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการแห่งแรกของเอเซีย สร้างนักวางแผนการท่องเที่ยวแห่งอนาคต เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic) และเป็นคลังสมองทางการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียน สอนโดยคณาจารย์ที่จบปริญญาเอก 100 เปอร์เซ็นต์ และมีตำแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมากที่สุดในประเทศไทย