เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เชิญร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 6.30 - 9.15 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ "สภาพนักงาน"

(*เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นิด้า) เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เรื่อง "สภาพนักงาน : องค์กรใหม่ในสถาบันที่สายสนับสนุนวิชาการควรรู้" ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม 027273027 คุณดารินทร์

รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก ค่าตอบแทน 33,600 บาท  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 02 727 3581