เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -21 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมเบอร์ 027273585

ขอแสดงความยินดี

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แสดงความยินดี

นางสาววัฒนา คุ้มรักษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักสิริพัฒนา

นิด้า...เปิดจำหน่าย "เข็มกลัดที่ระลึก"

 ตราสัญลักษณ์สถาบัน ราคาชิ้นละ 320 บาท สถานที่จำหน่าย : กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-727-3453 / 02-727-3289 (ใบเเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)