ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

สังกัด คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 027273292 (ในวันและเวลาราชการ)

สลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2564 มีจำหน่ายแล้ว

ร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย ใบละ 100.- ลุ้นรับรางวัลทองคำ 560 รางวัล มูลค่า 1.55 ล้านบาทได้แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 027273342 - 3343   0951149465

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศกดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

นิด้าโพล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เปิดรับสมัครบุคลากรประจำศูนย์ฯ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 727 3594, 085 320 9989

รับสมัคร พนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์

วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป เวลาปฏิบัติงาน  8.30 - 17.00 น. ของวันที่มีการสำรวจ อัตราค่าตอบแทน 400 บาท/วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0863006705 , 0863219052