เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

แสดงความยินดี

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2560 สาขาความเป็นเลิศทางวิชาการ

แสดงความยินดี

สถาบันขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถิติประยุกต์

นิด้าโพล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ฝ่ายโพลสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 สอบถามโทร. 027273594 - 6 www.nidapoll.nida.ac.th

นิด้า...เปิดจำหน่าย "เข็มกลัดที่ระลึก"

 ตราสัญลักษณ์สถาบัน ราคาชิ้นละ 320 บาท สถานที่จำหน่าย : กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-727-3453 / 02-727-3289 (ใบเเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)