เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

แสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

แสดงความยินดี

รศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

แสดงความยินดี

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก ค่าตอบแทน 33,600 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 027273581 ในวันและเวลาราชการ