เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก ค่าตอบแทน 33,600 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 ตุลาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 027273581 ในวันและเวลาราชการ

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.สราวุธ  จันทร์สุวรรณ  อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดี

สถาบันขอแสดงความยินดีกับ "ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์" เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า