ขอแสดงความยินดี

รศ.นเรศน์  เกษะประกร, ผศ.ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม, ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ ที่ได้รับตำแหน่งบริหาร