เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2561 "รับปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จบปริญญาตรีกฎหมาย ก็เรียนกฎหมายได้" สอบถามโทร. 027273754, 027273660 , 0880226789

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรใหม่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ  การเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทำดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 692,500 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศแล้ว) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 027273475

Mini Master of Management Program | MMM 68

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า พร้อมค่าอาหารกลางวันและของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม โทร. 027273701 , 027273879 , 023751297

รับสมัคร ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

Doctor of Philosophy Program in Language and Communication (PLA) (International Program) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 สอบถามโทร. 027273141