ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14

***แบบ Online เท่านั้น ปิดเรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) สามารถเลือกเรียนแบบดับเบิ้ลเมเจอร์ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เรียน 1 ปี 8 เดือน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมกิจกรรมพิเศษแล้ว 260,000 บาท (แบ่งจ่ายรายเทอม)

MPPM 27 เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย.64 สอบถามรายละเอียด โทร. 086 971 9292 , 081 339 4835

คณะภาษาและการสื่อสาร เปิดหลักสูตรใหม่

สาขา English Language Studies and Teaching ผู้สนใจสามารถรับชมและฟังภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตร ค่าเล่าเรียน และทุนการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์ในหลักสูตร ในงาน Online Open House ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยคลิกด้านล่างนี้ครับ (เริ่มตั้งแต่นาทีที่ 8 เป็นต้นไป)

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี" การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้ เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์ / สอบถามโทร โทร. 0906784690

รับสมัครนักศึกษาคณะท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 22)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 167,900 บาท* โทร. 02-727-3689