เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร กทม. (MPPM รุ่นที่ 23) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 027273873 , 027273897 หรือ http://gspa.nida.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA

เปิดภาคเรียน มกราคม 2561 ***สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว*** สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤศจิกายน 2560 !เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 027273176

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร หลักสูตรเดียวในประเทศที่จะสร้างให้คุณมีวิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านบริหาร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ใช้เวลาเรียน 1 ปี 9 เดือน