เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2561 สอบถาม โทร. 077281844 , 0653544646 คุณจินตนา นิลสดใส

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 21

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 21 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561 สอบถาม โทร. 055337518 , 0813791691 คุณอัจฉรา เจริญสุข

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร LMI

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม  สมัครทางอินเทอร์เน็ตถึง 15 มิถุนายน 2561 สมัครด้วยตนเองถึง 29 มิถุนายน 2561 โทร. 027273490 - 91

รับสมัครนักศึกษาใหม่ MPPM ชลบุรี รุ่นที่ 8

*หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี 2561 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ MPPM ชลบุรี รุ่นที่ 8 ✏️รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติ : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เรียนที่ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี