เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รับสมัครนักศึกษา ป.โท MPPM รุ่นที่ 24

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร กทม. (MPPM รุ่นที่ 24) ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561สอบถามเพิ่มเติม โทร. 027273897 , 027273911 หรือ http://gspa.nida.ac.th

Mini Master of Management Program | MMM 68

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า พร้อมค่าอาหารกลางวันและของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม โทร. 027273701 , 027273879 , 023751297

รับสมัคร ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

Doctor of Philosophy Program in Language and Communication (PLA) (International Program) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 สอบถามโทร. 027273141