เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA รุ่นที่ 50 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560)

Mini Master of Management Program | MMM 68

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า พร้อมค่าอาหารกลางวันและของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม โทร. 027273701 , 027273879 , 023751297

MPPM รุ่นที่ 23

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.โทหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร กทม. (MPPM รุ่นที่ 23) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-727-3873 , 02-727-3897 หรือ http://gspa.nida.ac.th

NIDA MAX

“นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1” (Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top Executives - NIDA MAX) โทรศัพท์ 0-2727-3879, 3701, 3871 โทรสาร 0-2375-1297 หรือ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับสมัคร ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

Doctor of Philosophy Program in Language and Communication (PLA) (International Program) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 สอบถามโทร. 027273141