เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ "NIDA Sport Club"

จากเดิม ✔️วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.00 น. และ✔️วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. เป็น ✔️วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. และ✔️วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. **ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป**

ถ้าคุณมีไอเดีย อยากเริ่มต้นธุรกิจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (NIDA UBI) ขอเชิญสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ * รับคำปรึกษาฟรี! จากอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) * โค้ชชิ่งฟรี! โดยที่ปรึกษามืออาชีพ สอบถามโทร. 027273946

โครงการบริจาคโลหิตประจำปี 2560

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการเคลื่อนที่จะมารับบริจาคเลือดภายในสถาบันจำนวน 4 ครั้ง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 027273438