เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 19

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 19 ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 25619 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 3003 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 027273914

"LAW NIDA RUN 2018"

คณะนิติศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล สัมผัสวิถีชุมชนริมคลองแสนแสบ "LAW NIDA RUN 2018" เดิน-วิ่งด้วยกัน ย้อนตำนานขวัญเรียม 1 เมษายน 2561 เส้นทางเลียบคลองแสนแสบ ช่วงนิด้าฯ - บางกะปิ - สะพานสูง สมัครออนไลน์ได้ที่ www.fanaticrun.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0864144114

INNOVATION FOR CHAGE

เข้าร่วมประกวดความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมแยกขยะภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เกิดจิตสำนึก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแยกขยะ เพื่อชิงเงินรางวัล เกียรติบัตร และโล่ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0971195174

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ในปี 2561 มีกำหนดการรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2561 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สอบถามโทร. 027273437