เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 15 ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 3003 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์