เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ICADA 2018

**Call for Abstracts/Full Papers** The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018— Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018—SSIS) Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization May 31 - June 2, 2018

อบรมหลักสูตร Advance Management Program : Aligning Strategy With Innovation

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตร Advance Management Program :  Aligning Strategy With Innovation ในวันที่ 21 -24 มกราคม 2561 อบรม 12 ชั่วโมงและดูงานประเทศสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ค่าธรรมเนียมคนละ 55,900 บาท สอบถามโทร. 027273973 0983463513

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 มกราคม – 10 มีนาคม 2561 โทร. 027273138 , 3142, 3147, 3155  FAX 02-377-7892