เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ไวยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 34

เน้นทักษะและความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สอบถามโทร. 027273142, 3145, 3147

NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 "ธรรมาภิบาลกับราชการในยุค4.0" ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โทร. 027273883

ระยะเวลา 30 ชม. 6 สัปดาห์ เพียง 6,600 บาท

หลักสูตรไวยากรณ์อังกฤษสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรดาวรุ่งพุ่งแรง เปิดรุ่นที่ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยเพื่อฟื้นฟูไวยากรณ์พร้อมทักษะทั้งสี่ มีตำราจากต่างประเทศและ refreshment และ Certificate จาก นิด้า เมื่อจบหลักสูตร โทร. 027273142 (ปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2561)

เวลาเรียน 45 ชม. เพียง 9,900 บาท

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและวิชาการ รุ่นที่ 3 หลักสูตรยอดนิยม เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อยหรือต้องการปรับฐานใหม่ให้แน่น และนำไปใช้ได้ทันทีในสถานการณ์จริง มีตำราจากต่างประเทศ และ refreshment พร้อมวุฒิบัตรจากนิด้า สมัครได้ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 61 โทร. 027273142

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

"นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามโทร. 027273606 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.