เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

"ทิศทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" การเลือกตั้งนิยม ประชานิยม และอำนาจนิยม ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา

ระเบิดคุณภาพการศึกษาจากภายใน ไม่ต้องรอ Ranking วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี โทร. 027273356

สภาคณาจารย์ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561

ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ ปอมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว  เบอร์ 022585020

เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมหลักสูตร RE-Pro

เปิดรับสมัครวันนี้ ! ด้วยหลักสูตรการเรียน 100 ชั่วโมง อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ตรงและบุคลากรของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเจาะลึกในด้านวิศวกรรมการเงิน ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจับมือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ โทร. 0805888069

CALL FOR PAPERS

Graduate School of Law, National Institute of Development Administration (NIDA) would like to invite you to submit an abstract and a full paper for the third International Conference of the NIDA Law for Development, scheduled from 22nd to 23rd November 2018, Please submit abstracts for all session formats electronically via <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. > by 31 August 2018 If you have questions, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OR +66 2 727 3659