เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

NIDA UBI จัดการศึกษาดูงาน

"เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) & Robotics : Cloud AI Platform, Logistics และ Industrial AI Robots" ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2562 (5 วัน 4 คืน) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ ชั้นนำของโลก สอบถามเพิ่มเติม Tel: 027273946

NIDA UBI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

AI & Robotics Trend - ติดปีกธุรกิจด้วย Cloud AI Platform" ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 1026 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!

โครงการ Innovation Driven Entrepreneurship @MIT

เรียนรู้จาก MIT IDE professor และ startups ที่ MIT (5 วัน) และ IDE Boot Camp ที่ประเทศไทย (3 วัน) เพื่อพัฒนา Innovation Mindset & Action สำหรับองค์กร ค่าลงทะเบียนท่านละ 100,000 บาท(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน วีซ่า อาหารและที่พัก) โทร. 0638864049

สัมมนาฟรี!!

"Enhancing Performance with the Enneagram" โดย นายแพทย์ภูริวัจน์ กิตติธัญวิวัตร์ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. - 12.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ฯ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สอบถาม 0894545669

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุม

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018 (NIDA-ICCS 2019) วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สอบถามโทร. 027273300