เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ขอเชิญร่วมส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 | 09.00-16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://gspa.nida.ac.th/th/con9 โทร. 027273920, 3909, 3869; 0628424456 

เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมหลักสูตร RE-Pro

เปิดรับสมัครวันนี้ ! ด้วยหลักสูตรการเรียน 100 ชั่วโมง อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ตรงและบุคลากรของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเจาะลึกในด้านวิศวกรรมการเงิน ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจับมือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ โทร. 0805888069