เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ASEAN IN ASEAN

ASEAN IN ASEAN : REPRESENTATIONS OF ASEAN/AEC IN CAMBODIAN, LAO AND THAI PRESS วันที่จัดงาน:  1 ธันวาคม 2560  เวลา:  10.45-12.00 น. สถานที่:  ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

NCC Forum

โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์"  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  ณ ห้อง 3003 ชั้น 3  อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยากร โดย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เทคนิคการใช้ Facebook - IG - Google ให้ได้ผลและเหมาะกับธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI) โทร. 027273946 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   LINE ID: @nidaubi

หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC

การเตรียมสอบ TOEIC รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ ค่าลงทะเบียน คนละ 4,900 บาท โทร. 027273142 , 027273145 , 027273147