หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 มกราคม – 10 มีนาคม 2561 โทร. 027273138 , 3142, 3147, 3155  FAX 02-377-7892