หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC

การเตรียมสอบ TOEIC รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ ค่าลงทะเบียน คนละ 4,900 บาท โทร. 027273142 , 027273145 , 027273147