งานประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ โอกาสครบรอบ 50 ปี