เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

Cultural Hours 2017

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ จัดงาน Cultural Hours ครั้งที่ 2/2560 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 60 ท่าน

          ในครั้งนี้กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก  Mr. Dorji Wangchuk นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติภูฏาน วิทยาลัยนานาชาติ นายพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ นางสาวอมราวดี ไชยโยสัญชาติไทย และ Miss Tadam Somsamouth สัญชาติลาว นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ Mr. Hasanuzzaman Tushor นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติบังคลาเทศ  Mr.Tin Minn Oo นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติจีนเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Mr. Abubakar Ahmad นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติไนจีเรีย คณะรัฐประศาสนศาตร์ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ