เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและน้ำทิ้ง และ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า จัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ กล่าวรายงาน และ นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ”

          ภายในงานมีการสัมมนาถอดบทเรียนจากพื้นที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ภาติญา เขมะชีวะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. , ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH มจธ. , คุณระเบียบ ภูผา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และการสัมมนา เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยเครือข่ายชุมชนเขตบางกะปิ , เครือข่ายชุมชนเขตคันนายาว และเครือข่ายชุมชนเขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน และกล่าวสรุปการสัมมนา โดย คุณทิพพาภรณ์ ตันติสุนทร ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายศึกษา

          นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการจัดการขยะและน้ำทิ้ง จากโรงเรียนบ้านขุนประเทศ , มายากล “น้ำเสียเป็นน้ำดี-ข้าน้อยนี้จะทำให้ดู” และการแสดงจินตลีลาไทเก๊ก 7 ช่วงวัยเพื่อสายน้ำ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆมากมาย การจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายชุมชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์