เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

NIDA International Outing 2018

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบันฯ เพื่อนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  สถานที่สำคัญของประเทศไทย

Read more: NIDA International Outing 2018

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รู้จักการปรับตัว การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

Read more: ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5

Youth Empowerment for Shaping the future

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future หรือ โครงการ YES for YOU ร่วมกับ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน/หัวหน้าโครงการ

Read more: Youth Empowerment for Shaping the future

Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  Mr. Azman Hisham Che Doi, RSOG's Chief Executive Officer และ  Ms. Hal Mahera Ahmad, Programme Leader, Executive Education, Razak Strategic Leadership Centre จาก Razak School of Government (RSOG), Putrajaya สหพันธรัฐมาเลเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบของคณะที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 - 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more: คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ