ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร



โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

NIPA เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จาก National Institute of Public Administration (NIPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

Read more: NIPA เยือนสถาบัน

PCAARRD เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 Ms.Princess Alma B. Ani, Senior Science Research Specialist และ Ms.Mia Barbara D. Aranas, Senior Science Research Specialist จาก The Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Develolpment (PCAARRD) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more: PCAARRD เยือนสถาบัน

NPUST เดินทางเยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, Asst. Prof. Dr. Yu-Hsiu Lee อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และ Dr. Chih-Cheng Fang อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Read more: NPUST เดินทางเยือนสถาบัน

เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

          รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตู และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าร่วมให้การต้อนรับ

Read more: เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ"

          รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ"

Read more: อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ"