เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 Dr.Yogita Abihandani, Chairman – International Relations, Management Development Institute (MDI), Murshidaba จากสาธารณรัฐอินเดีย. เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารสถาบัน

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล ผู้อำนวยการโครงการ English MBA (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และผู้อำนวยการโครงการ Accelerated MBA คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย อุตสาหจิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) และนางสาววนิดา ทองธีระ เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันด้วย