เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562”

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า (กุมภาพันธ์ 2562) และจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

          ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจ เผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยจะมีการจัดทำโพล (Poll) ครอบคลุมในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาทิ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสียง ผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย นโยบายเศรษฐกิจที่คนไทยคาดหวังและอนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง เป็นต้น และมีคณะทำงานทำหน้าที่ในการพิจารณาคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดเวทีเสวนาและการแถลงข่าวการเลือกตั้งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล” รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา คณาจารย์จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ อ. ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฏหมายเพื่อการบริหาร อ.ดร. พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และในเดือนธันวาคม 2561 นี้ จะมีการจัดเสวนาขึ้นเป็นครั้งแรกในหัวข้อ คน Gen Y กับโซเชียลมีเดียในการเลือกตั้งอีกด้วย