เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองและนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 2562”

          โดยมีนายนายสำราญ ฉัตรโท พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ร่วมลงนาม ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (ช่อง 3)  ผนึกกำลังสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ประชาชนก่อนการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยเรียนรู้ประชาธิปไตยและสร้างมิติใหม่ทางการเมือง โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการทำงานร่วมัน ทั้งในด้านการสำรวจความคิดเห็นที่มีกระบวนการดำเนินงานถูกต้องตามหลักวิชาการ สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา คงไว้ซึ่งความเป็นกลางแก่ประชาชน เช่นเดียวกับช่อง 3 ที่จะทำหน้าเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ทั้งสถิติ ผลโพลและการจัดงานเสวนาที่สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่มากกว่าการเลือกตั้ง เผยแพร่องค์ความรู้ก่อนการเลือกตั้งปี 2562 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อย่างต่อเนื่อง