ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

MOU NIDA และ TUSPARK WHA

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU

Read more: MOU NIDA และ TUSPARK WHA

‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน

          วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) 

Read more: ‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน

'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งมี คุณสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมี ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า และ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย คุณสมใจนึก เองตระกูล , รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล และแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ESC Park Hotel

Read more: 'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain

'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยนั้น 

Read more: 'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง

ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง และก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 กรุงเทพธุรกิจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "24 Hours Premium Content" โดยมี คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี ณ โถงชั้น 1 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา กรุงเทพฯ

Read more: ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ