เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

 

     นิด้า ตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งสืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล จนนำไปสู่ความเจริญของประเทศ และก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีความคิดและจิตสำนึกแห่งความพอเพียง 

     ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการผสานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็งตอบรับนโยบายของชาติ จึงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภารกิจหลักของศูนย์ฯ จะเน้นการบริหารการพัฒนาองค์กรและชุมชน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 และระดับสากลในภายภาคหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

     ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง อีกหนึ่งกำลังสำคัญที่มาร่วมผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลสู่สังคม ได้อธิบายถึงความเป็นมาของศูนย์ฯ ว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ เกิดจากการบูรณาการเนื้องานของ 2 ศูนย์เข้าด้วยกัน คือ “ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งทำหน้าที่ในการให้องค์ความรู้และสร้างกระแสสำนึกของคนในสังคมให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน และ “ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา” ซึ่งสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อประชาคมอาเซียน

     โดยหน้าที่หลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง คือ เป็นแหล่งองค์ความรู้ (Authority) เกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย โดยมีภารกิจในการมุ่งพัฒนาความรู้ - คน - เครือข่าย ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ระดับชุมชนสู่ระดับสากล ผ่านกลยุทธ์สำคัญ 4 ประการ คือ 1. Research ทำการวิจัยและนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 2. Training จัดการฝึกอบรมแก่ผู้นำทั้งภาครัฐ เอกชน ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และประชาสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปพัฒนาต่อยอดในภาคส่วนของตนเองได้ 3. Networking พัฒนาเครือข่ายเพื่อเชื่อมการทำงานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ นักวิชาการ และนักบริหารการพัฒนาหรือผู้ปฏิบัติการ และ 4. Gateway ทำหน้าที่เป็นศูนย์องค์ความรู้เสมือน hub ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูลทั้งในด้าน Conference, Dialogues และ E-platform และเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ แนวทางการฝึกอบรมของศูนย์ฯ จึงเน้นการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษามาเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนสู่การนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างถ่องแท้และครอบคลุมทุกด้านจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ฝึกอบรมเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเป็น Gateway เพื่อเชื่อมต่อผู้เรียนและเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถาบันต่อไป

     ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ดร.ปรียานุช กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ศูนย์ฯ เพิ่งจะเริ่มก่อตั้ง แต่ด้วยความเป็นเลิศในด้านวิชาการและความน่าเชื่อถือของนิด้า ทำให้เราพร้อมเป็นที่พึ่งในด้านองค์ความรู้ให้กับสังคม หากผู้ที่สนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องการข้อมูล สามารถมารับคำแนะนำที่ศูนย์ฯ ได้ โดยทางศูนย์ฯ กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

     การสานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นอีกความตั้งใจหนึ่งที่จะรักษาของขวัญอันล้ำค่าจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่ในสังคมสืบไป พร้อมบ่มเพาะความพอเพียงให้เกิดขึ้นในหัวใจคนไทยทุกคน ให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เราและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน