ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรJoinup

Article Count:
4

annouce

Article Count:
3

faculty

Article Count:
12

Organization

Article Count:
0

President_org

Article Count:
6

manager_org

Article Count:
12

other_org

Article Count:
6

external_org

Article Count:
1

Vice_President

Article Count:
4

Assistant_President

Article Count:
4

Dean

Article Count:
12

Campus Life

Article Count:
3

news

Article Count:
6

board

Article Count:
8

Director

Article Count:
4

news-tab

Article Count:
1

Institute-News

Article Count:
132

Education-News

Article Count:
120

Students-News

Article Count:
122

Seminar-News

Article Count:
292

Nida-news

Article Count:
2

International Relation

Article Count:
59

Nida Letter

Article Count:
18

Education-Calendar

Article Count:
5

library

Article Count:
3

collegian

Article Count:
5

personnel

Article Count:
4

alumni

Article Count:
2

alumni-excellent

Article Count:
2

alumni-Fund

Article Count:
6

about

Article Count:
8

assessment

Article Count:
2

50NIDA

Article Count:
9

50NIDA activities

Article Count:
5

50NIDA conference

Article Count:
7

Photos-News-old

Article Count:
4

Photos-News-2561

Article Count:
113

Photos-News-2562

Article Count:
107

คนในข่าว

Article Count:
1

Photos-News-2563

Article Count:
2

 

ข้อมูลโครงการ NIDA Experience 

 

<<รับสมัครถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562>>

 

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วิชา : บธ5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร(BA5600 Information Technology and Management)

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้ศึกษาพื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพบริหารการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพขององค์การ

การเรียนการสอน ภาค1,2 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

 


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วิชา : ศธ6020 มหเศรษฐศาสตร์  (BE6020 Macroeconomics)

คำอธิบายรายวิชา : เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจ เข้าใจกลไกระบบเศรษกิจ ใช้คิดวิเคราะห์ และคาดการณ์ ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

 


คณะสถิติประยุกต์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (โครงการภาษาอังกฤษ)
วิชา : จล5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM5002 Logistics and Supply Chain Management)

คำอธิบายรายวิชา : Many companies are involved in the analysis of their logistics networks and supply chains. In most cases, however, this analysis is performed based on intuition and experience; very few analytical models have been used in the process. In the last few years, analysis and insight from academic community have improved, and effective models and automation systems have been developed. This course presents state-of-the-art models and solution methods important in the design, control, operation, and management of the logistics and supply chain systems.

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข4001 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ (BADS4001 Statistics and Mathematics Foundation)

คำอธิบายรายวิชา : เป็นวิชาเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานทางเวคเตอร์ เมตริกซ์ และการวิเคราะห์เชิงพีชคณิตเชิงเส้น ที่นำไปสู่โมเดลความสัมพันธ์ของข้อมูล พื้นฐานที่สำคัญทางสถิติเพื่อการจำลองข้อมูลในงานประยุกต์

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข4002 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการจัดการฐานข้อมูล (BADS4002 Python Programming and Database Management)

คำอธิบายรายวิชา : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นรวมถึงการวนลูปหลายประเภท การสเครปข้อมูลจากเว็บ การสกัดข้อมูล การโหลดข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ และการสร้างภาพนิทัศน์ด้วย Python และ SQL

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันจัทร์ เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข6001 การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (BADS6001 Introduction to Business Analytics and Data Science)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับภาพรวมของการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลในฐานะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในกระบวนการและฟังก์ชันทางธุรกิจสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล คลังข้อมูล และทะเลสาปข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คุณภาพข้อมูลและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูลและการแทนค่าข้อมูลสูญหาย การนำสารสนเทศและการวิเคราะห์เพื่อนำไปร่างกลยุทธ์

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข6002 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์ (BADS6002 Applied Modern Statistical Analysis)

คำอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับนักวิทยาการข้อมูลคือสถิติ ในวิชานี้ นอกจากจะให้หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์สถิติแบบคลาสสิค (Classical Statistics) แล้ว ยังเพิ่มเติมวิธีแบบสถิติแกร่ง (Robust Statistics) สำหรับกรณีที่ข้อสมมุติของตัวแปรไม่เป็นแบบคลาสสิค (Non-classical Assumptions) ซึ่งจะสามารถประยุกต์ได้กว้างขวางและเหมาะกับสภาพข้อมูลในปัจจุบันมากขึ้น

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข 6003 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล (BADS6003 Exploratory Data Analysis and Data Visualization)

คำอธิบายรายวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล การรับรู้ทางทัศนะของมนุษย์ การโกหกด้วยภาพนิทัศน์และกราฟ กราฟฟิคสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก การสร้างภาพนิทัศน์แสดงการแจกแจงของข้อมูล การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อเนื่องด้วยกราฟและกราฟฟิคสำหรับการวิเคราะห์ถดถอย การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับตัวแปรจัดประเภท การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับตัวแปรพหุและแผนภาพระแนง การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น การสร้างภาพนิทัศน์กราฟฟิค การสร้างภาพนิทัศน์จากสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข6004 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (BADS6004 Managing Big Data)

คำอธิบายรายวิชา : ความหมายและคุณลักษณะของข้อมูลใหญ่ แพล็ตฟอร์มพื้นฐาน เช่น Hadoop; Spark และเครื่องมืออื่นๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การอัพโหลด แจกจ่าย และการประมวลผลข้อมูลใหญ่ HDFS; HBase; KV stores ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลกราฟ อัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ การนำเสนอข้อมูลใหญ่ด้วยภาพ

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
วิชา : วธวข7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (BADS7104 Quantitative Risk Analytics and Intelligence)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาประเด็นการประเมินความเสี่ยงทางการตลาด และ เครดิต โดยอาศัยตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ทางสถิติ และการใช้เทคนิคการจำลองตัวแปรสุ่ม

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (โครงการภาษาไทย)
วิชา : จล7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ ( LM7204 Business Forecasting)

คำอธิบายรายวิชา : การพยากรณ์เชิงธุรกิจ หลักการพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนอุปทาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ ตัวแบบการพยากรณ์เบื้องต้น เทคนิคการปรับให้เรียบ เทคนิคการถดถอย การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การรายงานและการนำเสนอค่าพยากรณ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์เชิงธุรกิจ กรณีศึกษา (ถ้ามี)

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 9.00–16.00 น.

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (โครงการภาษาไทย)
วิชา : จล8802 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ (การวางแผนและการจัดการตารางการผลิต) (LM8802 Selected Topics in Logistics Management (Production Planning and Scheduling))

คำอธิบายรายวิชา : แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต โรงงานประเภทผลิตตามสั่งและไม่ต้องสั่ง แผนแม่บทการผลิต การวางแผนความต้องการทรัพยากรการผลิต การวางแผน การผลิตแบบทันเวลาพอดี และเทคโนโลยีการผลิตแบบอุตตมะ แนวความคิดเบื้องต้นในการจัดลำดับงาน การจัดลำดับงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยการผลิตหน่วยเดียว และการจัดลำดับงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยการผลิตหลายหน่วย ปัญหาเอ็นพี การจัดลำดับงานแบบฮิวริสติก และอื่น ๆ สำหรับหน่วยการผลิตหลายหน่วย

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 10.30–17.00 น

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
วิชา : คส7201 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการประยุกต์ (CI7201 Information Systems Development and Applications)

คำอธิบายรายวิชา : ประเภทของระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการพัฒนาข้อกำหนดสำหรับระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล ตัวแบบการไหลของสารสนเทศ การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล ประกันคุณภาพระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 10.30–17.00 น

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
วิชา : คส7203 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ (CI7203 Strategic Planning of Information Systems

คำอธิบายรายวิชา : ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการวางแผน องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา การนำไปใช้ การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ บุพวิชา: คส5001 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการระบบสารสนเทศ หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 10.30–17.00 น

 


คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
วิชา : พค6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม (SD6001 Paradigms and Social Theories for Analysis)

คำอธิบายรายวิชา : เนื้อหาวิชาเน้นการนำเสนอ แนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์สังคม ปัญหาสังคม ผลกระทบทางสังคม และนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงในการทำการวิเคราะห์สังคมไทย รวมทั้งการแก้ไขผ่านกรณีตัวอย่างจริง ทั้งที่เป็นปัญหาพื้นฐาน (Basic Problems) และปัญหาในกระแสสนใจของสังคมปัจจุบัน (Current Problems)

การเรียนการสอน : ภาค1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
วิชา : พค6003 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม (SD6003 Theory of Social Development Administration)

คำอธิบายรายวิชา : แนวคิด และวิวัฒนาการของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร การจัดการการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมืองในการพัฒนา วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม

การเรียนการสอน : ภาค1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

 


คณะภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
วิชา : อพอ7004 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพ (EPD7004 Presentations in English for Professionals)

คำอธิบายรายวิชา : มาเสริมสร้างทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ทั้งในบริบทธุรกิจและในรูปแบบ Ted Talk เน้นการฝึกใช้เสียง คุมอารมณ์ ใช้สื่อช่วย สร้างความมั่นใจ และค้นหาสไตล์การพูดของตัวเอง

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00 -12.00 น.

 


คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
วิชา : พอ7232 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (HR7232 Strategic Communication)

คำอธิบายรายวิชา : วิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ท่านเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารในหลากหลายบริบท ท่านจะได้เรียนรู้ในบรรยากาศห้องเรียนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้กับความสนุกไปกับอาจารย์ ที่เชี่ยวชาญ ท่านจะกลับไปพร้อมกับทักษะและเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

 

หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม)
วิชา : ภน6002 นวัตกรรมการเรียนรู้และการนำเพื่อความยั่งยืน (LI6002 Learning Innovation and Leading for Sustainability)

คำอธิบายรายวิชา : มาร่วมกันเรียนรู้แนวคิดและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาวะผู้นำและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขบนหลักคิดของความยั่งยืน และการปรับตัวได้กับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

 


คณะการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
วิชา : ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการ (TH6001 Paradigm and Ethics in Tourism and Hospitality Practices)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษา วิเคราะห์กระบวนทัศน์โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง สาเหตุและผลกระทบ การคาดการณ์มาประยุกต์และปฏิบัติในการดำเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบด้านการนำหลักจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการสู่ความยั่งยืน ศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
วิชา : ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (TH6002 Dynamics of Tourism and Hospitality Management and Development)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายรวมทั้งการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกและของไทยที่เกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว การนำนโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมภายใต้พลวัตโลก

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

 

หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
วิชา : ทท6003 การวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้นวัตกรรม (TH6003 Innovative Tourism and Hospitality Business Planning)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรมปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร การนำนวัตกรรมมาสนับสนุนการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทผู้บริหารในการจัดการนวัตกรรมเพื่อการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00น

 


คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
วิชา : นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ (CM7002 Multi-Platforms Content Marketing: Design and Management)

คำอธิบายรายวิชา : การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการเป็นวิชาที่ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดและบูรณาการสื่อ อาทิ การออกแบบและผลิตเนื้อหาสำหรับการตลาดที่สามารถโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจ , การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทั้ง ประเภทของเนื้อหา การเล่าเรื่อง พื้นฐานของการออกแบบภาพ การปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้บริโภคและเข้ากับช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย และกลยุทธ์การสื่อสารที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่าง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไวรัล

การเรียนการสอน : ภาค1 และ ภาค2 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

 

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
วิชา : นน7005 เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร (CM7005 Reality Technologies and Rapid User Experience Design For Communication)

คำอธิบายรายวิชา : เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสารเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้เข้ากับการออกแบบความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ การผสมผสานความรู้นี้จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในโครงการการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้สื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างล้ำสมัยและโดดเด่นกว่าใครและทำให้ผู้ใช้แฮปปี้ฟินเว่อร์

การเรียนการสอน : ภาค1 และ ภาค2 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00-16.00 น.

 

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
วิชา : นน7008 สตาร์ทอัพ: การสื่อสารดิจิทัลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CM7008 Startups: Digital Communication in Creative Industries)

คำอธิบายรายวิชา : เป็นวิชาที่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการสตาร์ตอัป ทั้งเพื่อการพาณิชย์ และเพื่อประโยชน์ของสังคมในโลกดิจิทัล โดยมีทั้งแนวคิด วิถีปฏิบัติ และการออกแบบของรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ทดลองปฏิบัติจริงผ่านการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่สำคัญอีกด้วย

การเรียนการสอน : ภาค1 และ ภาค2 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00 -16.00 น.

 


คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วิชา : จส6003 หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (EM6003 Principle of Environmental Development Administration for Sustainability)

คำอธิบายรายวิชา : รายวิชานี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาและหลักการบริหารจัดการและสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทุกระดับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม

การเรียนการสอน : ภาค1 ปีการศึกษา 2562

วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น.

 

 

<<รับสมัครถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562>>

  สมัครเรียน NIDA Experience

 

 

 
ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)