เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

วิทยาลัยนานาชาติ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. Management (English Program)
•   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการ (ภาษาจีน) Ph.D. Management (Chinese Program)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (Master of Management) (English Program)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) (International Business Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการตลาด) (Marketing Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน) (Financial Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการผู้ประกอบการ) (Entrepreneurship Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (นโยบายและการจัดการ) (Policy and Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร) (Nonprofit Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) (E-Businesss Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทุนมนุษย์) (Human Capital Management)
- การจัดการมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) (Managerial Accounting)
- การจัดการธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-Business Management)

•   หลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการ (ภาษาจีน) (Master of Entrepreneurship Management) (Chinese Program)


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)