เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
•   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)