เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะภาษาและการสื่อสาร


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน
•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)