เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะนิติศาสตร์


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)