เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
      -  นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ)
      -  นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
      -  นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล
      -  นวัตกรรมการจัดการนโยบายสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
      -  นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)