ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด

Center for Quality of Life Development and Index Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

0-2727-3304

โทรศัพท์มือถือ :

081-847-4405

อีเมล์ :

boonsom@nida.ac.th

วิสัยทัศน์ :

สร้างความรู้เพื่อบริหารการพัฒนาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคง และตระหนักในคุณค่าของชีวิตและครอบครัว