ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

Center for Competitiveness Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ผศ.ดร. ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
 

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02-727-3942

โทรศัพท์มือถือ :

081-622-0310

อีเมล์ :

praditw@nida.ac.th , praditw@hotmail.com

วิสัยทัศน์ :

ขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม และในภาพรวมของประเทศไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก