ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ

Center for Government System Reform and Project Evaluation Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ดร.วิชัย รูปขําดี

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02–727–3105

โทรศัพท์มือถือ :

081-867-3252

อีเมล์ :

vichai_91@yahoo.com

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์ที่ปรึกษา สนับสนุน และปฏิบัติการวิจัย ด้านการปฏิรูประบบราชการและติดตามประเมินผลโครงการภาครัฐแบบครบวงจร